Аптека Ремедија - Прилеп

ул.Рампо Левката бр.6
Аптека Ремедија основана е ‘92 се наоѓа во центарот на Прилеп веднаш позади Централната пошта. Основач е м-р спец. Донче Папазоска. Низ годините се проширивме уште на две локации во општина Долнени.

Мисија: унапредување на квалитетот на живот и заштита на здравјето на нашите пациенти!
Активности:
Промет со лекови, изработка на галенски и магистрални препарати.
Храна за деца и диететски произ.
Kозметика, пелени и ортопедски помагала. Грижа и совет за правилната употреба на лековите.