Аптека Дани-Фарм

ул. Маршал Тито бр.72 / с. Брвеница
Аптека Дани - Фарм основана е во 2008 година и успешно работи веќе 11
години. Се наога на главниот пат наспроти ресторан Бакал во општина Брвеница.

Апетека Дани - Фарм работи со ФЗОМ и издава ортопедски помагала нуди
козметика и програма за бебе.